Registratie voorwaarden

 Stichting AO-Nederland

Registratie voorwaarden

_________________________________________________________________________________

Wanneer u zich inschrijft voor de AO Nederland Jaardag aanvaardt u daarmee de volgende voorwaarden:

 

Algemeen

De Stichting AO Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, elke van buiten komende oorzaak, voorzien of onvoorzien, waarop de Stichting geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Stichting niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Indien, in geval van overmacht zoals hierboven omschreven, de locatie of het programma verandert of indien het evenement wordt geannuleerd, zal de de Stichting zich inspannen om het evenement te verplaatsen. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele kosten, schade of kosten opgelopen door deelnemers als gevolg van de annulering noch als gevolg van de verplaatsing.

Indien het evenement wegens overmacht stilgelegd, gewijzigd, verplaatst dan wel afgelast moet worden, zal de Stichting de reeds betaalde inschrijfgeldengelden restitueren uit het positieve saldo dat overblijft na verrekening van de gemaakte kosten van het evenement.

Coronamaatregelen

De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle geldende coronamaatregelen tijdens de uitvoering van het congres worden nageleefd en zal er alles aan doen om de veiligheid van iedere bezoeker te waarborgen. De organisatie is echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet (goed) naleven van de coronamaatregelen door bezoekers aan het congres. De bezoeker vrijwaart de organisatie tegen eventuele claims terzake.

Naamswijziging

Naamswijzigingen in de inschrijving zijn niet toegestaan: uw inschrijving is niet overdraagbaar naar iemand anders. Indien u zelf niet kunt deelnemen zullen de onderstaande annuleringsvoorwaarden gelden.

In het geval van uitstel van het evenement naar aanleiding van corona of andere maatregelen zal elke deelnemer ingeschreven blijven voor het eerstvolgende evenement. Mocht de deelnemer niet op de nieuwe data kunnen deelnemen, dan is het toegestaan om de inschrijving zonder extra kosten op naam van een collega over te zetten.

Annuleren

Annuleren kan alleen door een e-mail te sturen naar ao-nederland@mci-group.com

De annuleringskosten zijn:

  • Bij annulering tot 30 dagen vóór het evenement wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht;
  • Bij annulering daarna vindt géén restitutie plaats.

 

 

Contact

Voor vragen kun je ons het beste emailen:
ao-nederland@mci-group.com

If you're AO Faculty,
please kindly reach out to
lynn.lam@aofoundation.org

 

 

Stichting AO-Nederland
Schipluidenlaan 4
1062 HE Amsterdam

 

Schrijf je in om de AO Nederland nieuwsbrief te ontvangen

* verplichte velden